תנאי השימוש


אנא קרא את תנאי השימוש הללו לפני שתשתמש ב״התורה״ או באתרים מחוברים אחרים (להלן "האתר") המופעל על ידי פרוייקט TABS. פרוייקט TABS שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש הללו בכל עת, ואתה מסכים (לרבות מכוח המשך השימוש שלך באתר) להיות מחויב לכל שינוי כזה.

1. השימוש שלך בתוכן של פרוייקט TABS מוגבל.

אלא אם כן מותר במפורש, אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, להיכנס למסד נתונים, להציג, לבצע, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, להעביר או בכל דרך שהיא לנצל כל חלק באתר או כל תוכן בו, למעט שאתה רשאי ליצור עותק מודפס אחד המוגבל למאמרים מזדמנים בעלי עניין אישי בלבד לשימוש לא מסחרי. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, אינך רשאי להפיץ כל חלק מאתר זה או תוכן כלשהו ברשת כלשהי, או למכור או להציע אותו למכירה. כשם שהאתר מעת לעת יכול להוציא חומרים ממקורות אחרים על מנת לתמוך בפרשנויות ובכתבים השונים הכלולים כאן, פרוייקט TABS מכבדת את זכותם של אחרים לעשות "שימוש הוגן" בחומרים הכלולים באתר; בהתאם לכך, אתה רשאי מדי פעם לקטע ולהשתמש בחומרים המפורטים באתר זה בהתאם לעקרונות של "שימוש הוגן" על פי חוק זכויות היוצרים של ארה"ב.

2. הסימנים המסחריים, הלוגואים וסימני השירות המוצגים באתר הם הסימנים המסחריים של פרוייקט TABS.

אסור להשתמש בסימני המסחר שבבעלות פרוייקט TABS, בין אם הם רשומים ובין אם אינם רשומים, בקשר למוצר או לשירות כלשהו שאינם מבית פרוייקט TABS. אין לפרש שום דבר הכלול באתר כהענקה, על ידי משתמע, מכל וכל או אחרת, כל רישיון או זכות להשתמש בסימן מסחרי כלשהו ללא אישור מפורש ובכתב של פרוייקט TABS.

3. לפרוייקט TABS יש את כל הזכויות באתר ובתוכן; אתה מעניק לפרוייקט TABS זכויות מסוימות כשאתה מגיש תוכן.

האתר, כולל, ללא הגבלה, כל טקסט, תצלום, גרפיקה, תוכן וידאו ושמע הכלולים באתר, מוגן בזכויות יוצרים כיצירה קולקטיבית או אוסף לפי חוקי זכויות היוצרים של ארצות הברית ומדינות אחרות, ולפרוייקט TABS יש כל הזכויות בהן, למעט פריטים שבבעלות מקורות אחרים אשר ניתנה להם הרשאה להצגה באתר. עליכם לעמוד בכל ההודעות הנוגעות לזכויות יוצרים או המגבלות הכלולות באתר.

4. פרוייקט TABS עשוי להפסיק, להשעות או לשנות את האתר ו / או את התוכן הספציפי.

פרוייקט TABS שומר לעצמו את הזכות בכל עת ומעת לעת לשנות או להפסיק, באופן זמני או לצמיתות, את האתר או כל חלק ממנו עם או בלי הודעה מוקדמת. אתה מסכים כי פרוייקט TABS לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד ג 'כלשהו בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת האתר כאמור. פרוייקט TABS שומר לעצמו את הזכות להסיר תוכן ולתקן כל שגיאה או מחדל באתר, בכל עת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

5. אתה אחראי לתוכן שאתה מגיש לפרסום באתר.

אתה תהיה האחראי הבלעדי להגשות שלך ולהשלכות של פרסום או פרסום. בקשר לכל אחת מההגשות שלך, אתה מאשר, מצהיר ו / או מתחייב שבבעלותך או שיש לך את הרישיונות, הזכויות, ההסכמים וההיתרים הדרושים לשימוש ולהסמיך אותנו להשתמש בכל הזכויות הקיימות בפטנט, בסימן מסחר, בזכויות יוצרים או ולכל אחת מההגשות כאמור בכדי לאפשר הכללה ושימוש בהגשות כאלה באופן המתוכנן על ידינו ותנאי שימוש אלה. פרוייקט TABS שומר לעצמו את הזכות להסיר או לא לפרסם הגשות ללא הודעה מוקדמת.

6. פרוייקט TABS היא ספקית שירותי אינטרנט ואינה אחראית ולא בהכרח מחזיקה בדעות המובעות על ידי תורמי התוכן שלה.

דעות והצהרות אחרות המובאות על ידי מחברים הן לבדן, ולא דעות של פרוייקט TABS. תוכן שנוצר על ידי צדדים שלישיים הוא באחריותם הבלעדית של צדדים שלישיים, ואין אישור או אחריות על דיוקו ושלמותו. אתה מכיר בכך בכך שהוא מספק לך את האפשרות לצפות ולהפיץ תכנים דרך האתר, פרוייקט TABS ועובדיה, דירקטורים וחברי הדירקטוריון לא לוקחים על עצמם כל אחריות או אחריות העשויים לנבוע מהתוכן שלהם.

7. האתר זמין "כמו שהוא."

למרות שפרוייקט TABS מתכוון לנקוט בצעדים סבירים למניעת הכנסת נגיפים, תולעים, "סוסים טרויאניים" או חומרים הרסניים אחרים לאתר, פרוייקט TABS אינו מתחייב או מתחייב שהאתר או חומרים שעשויים להיות מורידים מהאתר. האתר אינו מכיל תכונות הרסניות כאלה. פרוייקט TABS אינה אחראית לכל נזק או נזק המיוחסים לתכונות כאלה. אם אתה מסתמך על האתר ועל כל החומרים הזמינים באתר או דרך האתר, אתה עושה זאת אך ורק על אחריותך בלבד.

8. פרוייקט TABS אינה אחראית לאתרים מקושרים.

פרוייקט TABS אינה אחראית לזמינותם או לתוכם של שירותים אחרים העשויים להיות מקושרים לאתר. מכיוון שלפרוייקט TABS אין שליטה על שירותים כאלה, אתה מאשר ומסכים שפרוייקט TABS אינו אחראי לזמינותם של שירותים חיצוניים כאלה, וכי פרוייקט TABS אינו תומך ואינו אחראי או אחראי לכל תוכן, דיוק, איכות, פרסום. , מוצרים או חומרים אחרים הזמינים משירותים כאלה. בנוסף אתה מאשר ומסכים כי פרוייקט TABS לא תהיה אחראית או אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שייגרם או לכאורה נגרם על ידי או בקשר לשימוש או להסתמך על כל תוכן, סחורה או שירותים הזמינים או באמצעות שירותים כאלה.

9. האחריות של פרוייקט TABS כלפיך מוגבלת.

פרוייקט TABS ומנהליה, עובדיה וחברי הדירקטוריון אינם אחראים לנזקים נלווים, עקיפים, תוצאתיים, מיוחדים, עונשיים או למופת מכל סוג שהוא, לרבות, ללא הגבלה, איבוד הכנסות או רווחים, אובדן עסקים או הפסד של נתונים, בכל דרך הקשורה לאתר זה או לכל תביעה, אובדן או פגיעה על בסיס שגיאות, מחדלים, הפרעות או אי דיוקים אחרים באתר (כולל, ללא הגבלה, כתוצאה מהפרת אחריות כלשהי או מונח אחר של אלה תנאי שימוש).

10. אתה תהיה אחראי לכל נזק ש- פרוייקט TABS סובל כתוצאה מהפרתך לתנאי שימוש אלה או מהפרה כלשהי של מצגייך ואחריותך.

אתה מסכים לשפות ולהחזיק את פרוייקט TABS ומנהליו, חברי הדירקטוריון ועובדיו ללא פגע מכל הפסד, הוצאה, נזק ועלות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובע מכל הפרה מצדך בתנאי שימוש אלה. או כל הפרה מצדך של מצגייך ואחריותך להלן.

11. נתוני יומן

כמו רבים ממפעילי האתרים, אנו אוספים מידע שהדפדפן שלך שולח בכל פעם שאתה מבקר באתר שלנו ("נתוני יומן"). נתוני יומן אלה עשויים לכלול מידע כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט ("IP") של המחשב שלך, סוג הדפדפן, גרסת הדפדפן, דפי האתר שלנו שאתה מבקר בו, זמן ותאריך הביקור שלך, הזמן המושקע בו העמודים הללו ונתונים סטטיסטיים אחרים. בנוסף, אנו עשויים להשתמש בשירותי צד ג 'כגון Google Analytics אשר אוספים, עוקבים ומנתחים מידע זה.

12. עוגיות

קובצי Cookie הם קבצים עם כמות קטנה של נתונים, אשר עשויים לכלול מזהה ייחודי אנונימי. קובצי Cookie נשלחים לדפדפן שלך מאתר אינטרנט ומאוחסנים בכונן הקשיח של המחשב שלך. כמו אתרים רבים, אנו משתמשים ב"עוגיות "לאיסוף מידע. אתה יכול להורות לדפדפן לסרב לכל העוגיות או לציין מתי נשלח קובץ cookie. עם זאת, אם אינך מקבל קובצי Cookie, ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלקים מסוימים באתרנו.

13. קישורי שותפים

כעמית של אמזון, פרוייקט TABS מרוויח מרכישות ספרים מתאימות הנעשות באמצעות קישורים באתר שלנו.

על ידי המשך השימוש באתר, אתה מסכים לציית לתנאי שימוש אלה.

עודכן: 16 בדצמבר 2020