פרשת

משפטים

שמות כא:א–כד:יח
ירמיהו לד:ח–כב, לג:כה–כו